Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Hva er viktig for deg

Hva er viktig for deg

Kampanjen " Hva er viktig for deg" minner helsepersonell over hele landet på hvor viktig det er å stille nettopp dette spørsmålet i møtet med pasienter og brukere. Tommy Sjåfjell fra brukerorganisasjonen A-Larm mener at helsetjenestene ikke er godt nok tilgjengelig for rusmisbrukere, og er opptatt av at det må tas grep så flere kan få hjelp.

Hva er viktig for deg

Onsdag 6. juni markeres «Hva er viktig for deg-dagen». Da markerer helsepersonell i en rekke kommuner og helseforetak, at vi nå skal fokusere mer på hele mennesket og under hvilke kontekster vi lever livene våre, enn på diagnosene. Fokuset flyttes fra sykdom til helse.

I fjor skrev helseminister Bent Høie en kronikk i bladet «Sykepleien» der han sier : – Det viktigste verktøyet i byggingen av pasientens helsetjeneste er et magisk lite spørsmål: «Hva er viktig for deg?».

Vi skal ta pasienters ønsker og behov på alvor, men er helsevesenet, og ikke minst, helsebyråkratiet klar til å høre svaret når det gjelder rusavhengiges ønsker og behov? Noen av de utfordringer brukerorganisasjonene på rusfeltet har pekt på i 2018 tilsier at svaret på spørsmålet er «Nei!»

Ikke noe om meg – uten meg

KS har i forbindelse med «Hva er viktig for deg? – dagen sendt ut 53.000 buttons som helsepersonell skal bære denne dagen. Jeg har dessverre ikke tro på at praksis endres fordi helsepersonell går med jakkemerker med dette budskapet på. Dette betyr IKKE at jeg tror at helsepersonell ikke ønsker å spørre om dette. Jeg tror nemlig at de fleste sykepleiere, vernepleier, sosionomer, leger, psykologer og andre som har en helseprofesjon er opptatt av pasientenes ønsker og behov, og setter brukermedvirkning høyt. Utfordringen, slik jeg ser det, er at alt helsepersonell jobber i systemer som ikke er like opptatt av dette.

Hva er viktig for dagens rusavhengige?

Jeg skal være forsiktig med å si at jeg har svaret på hva som er viktig for alle rusavhengige. Imidlertid tror jeg at god helse og tilgjengelige tilpassede helsetjenester står høyt på listen over det som er viktig for mange. Vi vet i dag at rusavhengige lever mye kortere enn andre deler av befolkningen og at mange opplever terskler i tjenestene. En av tersklene pekte Stoltenbergutvalget på allerede i 2010, og ble gjentatt av Norheimutvalget i 2014. Begge utvalgene konkluderte med at fritak av egenandeler kunne gi stor helsegevinst med liten ressursbruk for rusavhengige og psykisk syke. Nettverket av brukerorganisasjoner på rusfeltet løftet på nytt denne problematikken opp i et brev til Helseminister Høie våren 2018.

Når systemets behov er viktigere enn pasientenes behov

Tenk tanken, du skal gjennomføre den viktigste endringen i ditt liv, du vet selv hva som skal til, du vet hva som er viktig. Så ligger det lokale føringer som ikke gir deg behandlingen du tror på, ikke fordi dette støttes faglig, men fordi noen ved ditt lokale sykehus har bestemt at slik skal det være. Burde vi ikke tenkt at det var viktig å få slutt på denne praksisen.

I et annet brev fra bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet våren 2018 pekte organisasjonene på systematisk forskjellsbehandling utført av helsetjenestene. Den geografiske forskjellen og tilfeldighetene som råder relatert til hvilken behandling rusavhengige tilbys, er så enorm at bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet ønsker et tilsyn av Helsetilsynet. Når 55 prosent av pasientene i Helse Nord innvilges rett til døgnbehandling, mens tallene ved St. Olav i Trondheim er 1,3 prosent, tilsier IKKE disse tallene at pasientene spørres om «Hva er viktig for deg?».

Er det slik at svaret på spørsmålet «Hva er viktig for deg» IKKE er viktig

Systemet har i pasientens helsetjeneste bygget en terskel som skal forhindre at pasienter kommer rett i døgnbehandling, selv om dette strider mot lovverk og føringer. Ett av formålene med slagord som «pasientenes helsetjeneste», samt å arrangere «Hva er viktig for deg – dagen», er at ingen beslutning om meg skal tas uten meg. På hvilken måte dette innfris i møte med rusavhengige som ønsker døgnbehandling i Trondheim vet jeg ikke. Men jeg skulle ønske noen gikk inn og spurte pasientene: opplever du at din stemme er blitt hørt?

Alle visste hva som måtte gjøres, ingen gjorde det

Vi skaper pasientenes helsetjeneste, men en brukergruppe lever 20 år kortere enn andre. Rusavhengige har ofte massive helseutfordringer, har kortlevealder og møter for ofte terskler og liten forståelse i helsevesenet. Når ulike utvalg har pekt på betydningen av fritak av egenandel der man kan oppnå: «stor helsegevinst med liten ressursbruk», burde vi ikke da tenkt at dette var noe som var viktig?

Bør ikke også rusavhengige ha helsetjenester der vi tar på alvor svaret på spørsmålet: «Hva er viktig for deg? Slik kan vi hjelpe flest mulig, mest mulig, det er i alle fall viktig for meg!

Kilder:

KS om kampanjedagen:

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/laringsnettverk/gode-pasientforlop-for-eldre-og-kronisk-syke/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/hva-er-viktig-for-deg-dagen-markeres-over-hele-landet/

Brev fra brukerorganisasjonene

http://www.rusfeltet.no/apent-brev-til-helseminister-bent-hoie/#.WxK800iFM2z

http://www.rusfeltet.no/brukernettverk-ber-om-generelt-fritak-av-egenandeler-ved-rus-og-psykiske-lidelser/#.WxPF4kiFM2w

 

Av | 2018-06-06T10:16:41+00:00 6. juni 2018|Brukermedvirkning|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar Avbryt svar