Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Er papparollen viktig i svangerskapsomsorgen?

Er papparollen viktig i svangerskapsomsorgen?

Svangerskapsomsorgen bør være en arena som også har fokus på den vordende pappaen. Noen trenger hjelp til å bli en trygg og god omsorgsperson. Får fedre hjelp når de strever på ulike livsområder, vil det komme barnet og familien til gode, skriver jordmor Kristin Håland i denne bloggen.

Er papparollen viktig i svangerskapsomsorgen?

«Det er jo veldig mye mor – mor – mor i et svangerskap… Mor går til kontroll og samtale med jordmor støtt og stadig. Den eneste gangen far er med er på ultralyd. Ellers så er vi jo ikke med…»

Sitatet er hentet fra mitt doktorgradsarbeid. Denne pappaen gikk til behandling for vold. Han visste ikke hvordan han skulle være pappa, men han ønsket å lære det. Det krever mot å dele vanskelige erfaringer. Denne pappaen hadde ikke en arena for å få hjelp til å være en trygg og god pappa.

Det er ulik praksis om kommende fedre/ partnere deltar i svangerskapsomsorgen. Vi som er jordmødre sier at de er velkommen til å være med, og noen blir med. Det vanligste er nok at de deltar på ultralydundersøkelsen. Men hvilken rolle har de, – og hvilke forventninger har vi til dem?

I svangerskapet skal den gravide få informasjon, spørsmål og samtale om rus, vold og psykisk helse. Hvordan dette kan gjøres på en god måte får jordmødre, helsesøstre og leger kunnskap om gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Disse temaene er dessuten nedfelt i Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Kvinner har rett til å få samtaler om dette når de er gravide, men står ikke noe der om at fedrene skal spørres om de samme temaene…

Fedre og rus

En studie viser at fedre som blir involvert i svangerskapet og får informasjon om hvordan alkohol kan skade fostre, tar ansvar og sørger for at det finnes tilbud om rusfrie drikker til sin gravide kone når de er ute på fest .

En norsk doktorgrad viser at noen norske menn faktisk lar være å drikke alkohol når deres kjæreste er gravid. Dette gjelder 2% (1500) av de 75000 mennene som deltok i studien . Kanskje synes du ikke det er mange, men det er et unikt funn i internasjonal sammenheng!

Dette er ikke et forsøk på å moralisere eller si at kommende fedre ikke må ta et glass vin eller en øl, men jeg tenker at begge disse studiene handler om fedre som gir ekstra omsorg, viser hensyn og tar ansvar for både den gravide og det lille barnet i magen. Det handler om at det er to personer sammen som skal bli foreldre…

Fedre og vold

Vold mot gravide kan gi både mor og barnet skader i svangerskapet. I forhold til det ufødte barnet kan vold gi direkte fysiske skader ved slag og spark mot mors mage, og indirekte skader, – da høyt stressnivå hos mor kan gi barnet kognitive og nevrobiologiske vansker videre i livet. Livskvaliteten og helsen til barnet kan forringes når mor har dårlige livsbetingelser i svangerskapet. Derfor blir mor spurt om voldserfaringer og voldsutsatthet i svangerskapet.

Hvem skal gi fedrene informasjon om vold og dens konsekvenser? Mange menn (og kvinner) som utøver vold, har selv opplevd vold og omsorgssvikt i sin oppvekst. I mitt doktorgradsarbeid snakket jeg med flere fedre, som hadde utøvd vold mot sine kjærester under svangerskapet. De fortalte om egne historier der de var utsatt for vold. De manglet rollemodeller for hvordan være gode og trygge fedre. Hvordan komme i posisjon til å finne ut hvem disse fedrene er? De har ansvar for volden de utøver, samtidig ønsket de å slutte med vold og lære å bli fedre. Det er ikke sikkert at alle klarer å bli trygge voksne, men hvis vi skal stoppe generasjonsoverføring av vold, må vi finne dem og gi dem en sjanse før det er for sent!

Fedre og psykisk helse

Når en person i et parforhold er syk eller nedstemt, virker dette inn på begge. Dette kan være med og gjøre et svangerskap til en ekstra krevende tid. Undringen over hvordan paret skal mestre foreldrerollen sammen kan fylles av ekstra usikkerhet og bekymring.

Mannens psykiske helse blir ikke etterspurt i svangerskapsomsorgen.

Kanskje far er viktig likevel…?

I de nye Retningslinjene for helsestasjon 0-5 år, står det at helsesøster skal etterspørre foreldrenes psykiske helse. Dette er viktig! Er mor eller far psykisk syk, kan den av foreldrene som er frisk trenge støtte og veiledning til hvordan han/hun best mulig kan håndtere familiens behov for omsorg og de praktiske daglige gjøremål.

I sommer kom høringsnotatet NOU 2017:12; «Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt». Her foreslås det at man skal etterspørre foreldrenes historier og erfaringer fra barndommen. Det er forslag om at hjelpeapparatet skal kunne komme tydeligere inn med foreldreveiledning allerede i svangerskapet.

Fedrene bør få en mulighet til å bli tydeliggjort som ressurspersoner og til å få veiledning i svangerskapet. Dersom fedrene er aktivt deltagende og engasjert i svangerskapet kommer det både barnet og familien til gode.

Bli med på Farsdag

Hvordan, hvem, og på hvilken måte dette kan gjøres ønsker vi å samle fagpersoner til å diskutere! Det skjer på kursdagen «Farsdag. Dialogmøte for fagpersoner omkring fars rolle og betydning.» Den arrangerer vi i KoRus – Sør denne våren.  Velkommen til  Farsdag i Sandefjord 12. april    eller Kristiansand 19.april.

Jeg håper å treffe mange engasjerte fagfolk der som vil være med løfte fram farsrollen og hvordan vi kan bli bedre på å fange opp pappaer som sliter og som trenger hjelp og veiledning.

 

Av | 2018-03-16T08:16:58+00:00 15. mars 2018|Graviditet og rusproblemer|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar