Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Utredning av ruspasienter lønner seg

Utredning av ruspasienter lønner seg

For 5 år siden startet vi arbeidet med å bygge opp en utredningsenhet ved Borgestadklinikken. Vi ansatte spesialister og økte kompetansen i den eksisterende bemanningen. Målet vårt var å lage Norges beste utredningsenhet. Vi har fått en utredningsenhet som oppnår gode resultater og vi har stor tilsøkning. Mange står lenge på venteliste og det er få som reiser før de har fullført oppholdet sitt. Nå står enheten i fare for å legges ned. Anbudet fra Helse Sør-Øst omfatter ikke en egen utredningsenhet.

Utredning av ruspasienter lønner seg

Endringer kan være bra det, men ikke alle endringer er hensiktsmessig. Jeg opplever at det ikke er lett å forstå hva som er bakgrunnen for nettopp denne endringen.

Pasienter med store utfordringer

I hele helsevesenet er det blitt mer fokus på å avdekke ruslidelse. Innenfor somatikken er de blitt bedre til å undersøke pasientens rusvaner og i rusfeltet har vi blitt flinkere til å undersøke om pasienten strever med mer enn rus.

Noe av det viktigste vi gjør ved utredningsenheten er at vi hjelper til med å skille mellom ulike symptomer. Vi skiller ikke bare på rus og psykiatri, vi finner også ut hva de enkelte symptomene kommer av og hvordan man best kan fjerne dem, eller leve med dem.

Blant pasientene på vår utredningsenhet er det et fåtall som kun har hatt et rusproblem. De fleste har en psykiatrisk diagnose i tillegg eller de har kognitive vansker. Kognitive vansker finner vi hos en stor gruppe og dette er problemer som skaper mye strev for personen. Vi kan i liten grad behandle eller fjerne kognitiv svikt. Det må derfor settes inn tiltak slik at pasientene best mulig kan leve med sine utfordringer.

Behandling som matcher pasientens behov

Alt som kommer «i tillegg til rus » må vi ta hensyn til når vi tenker videre hjelpetiltak. Slik rusfeltet er bygget opp er det ulike behandlingsformer ved de ulike rusinstitusjonene. Dette er meget bra. Men for at vi skal utnytte dette på best mulig måte, må vi finne det tilbudet som passer best til den enkelte pasienten. Vi må ha kunnskap om hva som er pasientens utfordringer og styrker og i hvilken grad det enkelte behandlingsstedet kan tilby det pasienten trenger. Vi må også ha kompetanse på hva slags behandling de enkelte symptomene krever. Hvem trenger individualterapi, hvem trenger gruppebehandling, hvem kan benytte seg av kognitiv terapi, hvem kan overføre kunnskap fra institusjon til hjemmet osv. Denne listen er lang!

Jeg mener at vi ikke kan forvente at dette er kompetanse enkelte institusjon skal ha. Det er også slik at når pasientene først har kommet til en institusjon etter å ha ventet lenge, så gjør vi så godt vi kan, vi sender ikke pasientene bare ut igjen med beskjed om at de er feilplassert. Dermed gjennomfører gjerne pasientene med et lite utbytte av selve behandlingen, selv om de kan tenke at oppholdet har vært bra.

Grundig utredning øker mulighet for suksess

En grundig utredning skaper bedre forståelse for de vanskeligheter og begrensninger pasientene har. Pasientene forstår seg selv bedre og de får også ofte mer respekt fra omgivelsene. Det hjelper ikke bare å «ta seg sammen», her må det mer hjelp til. Pårørende får det ofte også bedre, for de forstår mer av hva deres kjære sliter med og de kan finne nye måter å forholde seg til dem på. Hjelpeapparatet får større mulighet til å gi rett hjelp og sette de rette kravene, der det er nødvendig. Vi kan finne behandlingstilbud som faktisk vil kunne hjelpe til endring og det kan bli gitt rette medisiner der det er behov for det. I det hele tatt stiger mulighetene for suksess, etter en grundig utredning. Tilbakemeldingene fra andre institusjoner er: Ja, de kan utrede noe, men det er så mye bedre når pasientene er grundig og ferdig utredet, for da kan de gå rett på arbeidet med selve behandlingen.

Utredning er god samfunnsøkonomi

Anbudet fra Helse Sør-Øst inneholder ikke rene utredningsplasser. Det inneholder utrednings- og behandlingsplasser. Dette vil kunne bli gode tilbud for noen, men det utelukker mange. Det blir tilbud til en gruppe pasienter der vi allerede vet nok til å vite om de passer inn. Det åpner også for at vi igjen må ta en sjans, kanskje tilbudet passer, kanskje ikke. Det nye anbudet innebærer at tilbud om utredning blir gitt til færre.

Dette er ikke en endring til det bedre! Ved å utrede pasienten øker man sjansen for vellykket behandling og kan unngå flere framtidige nederlag for pasienten.  Dey er god samfunnsøkonomi å unngå dyre langtidsopphold som pasienten ikke har forutsetning for å ha nytte av.

 

Av | 2017-06-05T21:10:43+00:00 5. juni 2017|Behandling|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar