Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Åpent brev fra brukerrådet til Helse Sør-Øst om tilbudet til ruspasienter i regionen

Åpent brev fra brukerrådet til Helse Sør-Øst om tilbudet til ruspasienter i regionen

I pasientenes helsetjeneste forventer vi at byråkrater og økonomer tar våre bekymringer som brukere og pårørende på alvor. Derfor har et samlet brukerråd ved Blå Kors Borgestadklinikken skrevet et åpent brev til Helse Sør-Øst, med kopi til helseministeren og helse-og omsorgskomiteen. Vi stiller konkrete spørsmål vi ønsker svar på som berører tilbudet til ruspasienter og pårørende i regionen.

Åpent brev fra brukerrådet til Helse Sør-Øst om tilbudet til ruspasienter i regionen

Åpent brev til Helse Sør-Øst med kopi til helseministeren og helse – og omsorgskomiteen.

Brukerrådet ved Borgestadklinikken følger utviklingen i forhandlingene mellom Helse Sør-Øst RHF og Borgestadklinikken med stadig sterkere bekymring. Tidligere år har vi som brukerrepresentanter hatt et avbalansert forhold til forhandlinger og avtaler som inngås. Vi har stått på sidelinjen og antatt at man får på plass avtaler til beste for pasienter og pårørende. Nå ser det imidlertid ikke ut som om dette lar seg gjøre på en god måte, da gapet mellom kravet fra Borgestadklinikken og tilbudet fra HSØ er for stort.

Dette var også noe av grunnen for at Tommy Sjåfjell (A-larm) og Marius Sjømæling (BAR) den 30.11.15 skrev en bekymring i forhold til dette. Vi tok da utgangspunkt i at konsekvensene for Blå Kors Borgestadklinikken kunne bli at man måtte si opp avtalen med Helse Sør- Øst RHF da rammene tilsier at økonomisk drift er uforsvarlig. Når det nå er brudd i forhandlingene og avstanden er såpass stor mellom partene er det etter vårt skjønn overhengende sannsynlig at dette også kan bli en konsekvens.

For brukere og pårørende betyr det ikke så mye om det står Oslo Universitetssykehus, Kirkens Bymisjon, Blå Kors eller Arken på institusjonen vi får hjelp på. Det som er viktig er at vi tror på behandlingen vi skal motta, at vi kan være trygge på at de kan faget rus, og har erfaring på menneskers endringsprosesser. Brukere og pårørende har i 40 år trodd på Borgestadklinikken, dette er nok noe av grunnen til at det er venteliste på de aller fleste avdelinger. Dette er vel kanskje også grunnen til at flere politikere har engasjert seg i Borgestadklinikkens kamp.
Olaug V. Bollestad (KrF) skriver i sitt spørsmål til statsråd Høie (10.12.2015): «Helse Sør-Øst RHF forholder seg ikke aktivt til Borgestadklinikkens økonomiske situasjon, eller sitt sørge for ansvar med å sikre tilstrekkelig og likeverdig pasienttilbud i regionen». Bollestad etterspør hva statsråden vil gjøre med situasjonen. Påstanden om at Helse Sør-Øst ikke forholder seg aktivt til et sørge for ansvar som skal sikre et likeverdig pasienttilbud i regionen, er sterk kost. Som brukerrepresentanter ønsker vi nå å høre, Helse Sør- Øst sin versjon av det som skjer. Derfor har undertegnede i samråd med andre medlemmer i brukerrådet på Borgestadklinikken utformet noen spørsmål vi gjerne hadde sett at Helse Sør- Øst RHF svarer ut. Spørsmålene under tar utgangspunkt i at avtalen med Borgestad kan bli sagt opp.

1. Har HSØ en plan B om man ikke kommer i mål med forhandlingene med Borgestadklinikken, og hvordan ser eventuelt denne planen ut?

2. Kan det være en samfunnsøkonomisk besparelse å legge all rusbehandling i Telemark til Helse foretaket, og vil dette medføre bedre tjenester for brukere og pårørende?

3. Borgestadklinikken har spisskompetanse på barn, pårørende og lang erfaring med rusbehandling. Kan brukere og pårørende forvente et like faglig og kvalitativt godt tilbud i Telemark, Buskerud og Vest Agder om 2 år?

4. Borgestadklinikken har i inneværende år 129 døgnplasser fordelt på familiebehandling, utredning, plasser for gravide, unge i langtidsbehandling, kjønnsdelt behandling og mange avrusingsplasser. Kan brukere og pårørende forvente at denne kapasiteten opprettholdes?

5. Et viktig prinsipp for Helse Sør Øst RHF er 13 prinsipper om brukermedvirkning , og dette pålegges andre avtaleparter. Har det vært noen form for brukerrepresentasjon/ medvirkning i de pågående forhandlingene mellom Borgestadklinikken og Helse Sør- Øst RHF?

Som bruker og pårørende representanter er dette spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på. I pasientenes helsetjeneste er det pasientenes behov som skal være førende for utviklingen av helsetjenester. Derfor er det også på sin plass og poengtere at dette er spørsmål vi stiller på vegne av innbyggerne i de fylkene som blir rammet av en eventuell nedlegging av Borgestadklinikkens avdelinger i Telemark, Buskerud og Agder fylkene.

Kopi av brevet har gått til følgende deltakere i brukerrådet som også stiller seg bak spørsmålene:

Elin Marie Sukkestad – A-larm
Marius Sjømæling – Barn av rusmisbrukere (BAR)
Jon Storaas- Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Dag Myre- LAR-Nett Norge (LNN)
Unni Bergsvenkerud – Spillavhengighet Norge
Michael Lindholm – Landsforbundet mot stoffmisbruk ( LMS)
Ronny Bjørnstad – Pro-Lar

Med vennlig hilsen
Tommy Lunde Sjåfjell
Oslo 12.12.2015

Av | 2016-11-25T13:12:18+00:00 15. desember 2015|Ruspolitikk|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar