Hold CTRL-tasten nede (cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller – for å redusere.
//Pasientenes helsetjeneste, eller byråkratenes og økonomenes lekeplass?

Pasientenes helsetjeneste, eller byråkratenes og økonomenes lekeplass?

Bruker - og pårørende representantene Tommy Sjåfjell (A-larm) og Marius Sjømæling ( BAR) blogger sine synspunkter og refleksjoner rundt den økonomiske situasjonen til klinikken:

Pasientenes helsetjeneste, eller byråkratenes og økonomenes lekeplass?

Det er med sjokk og vantro vi får beskjeden «I forhandlinger med Helse Sør Øst har Borgestadklinikken ikke oppnådd å få et økonomisk drivverdig resultat for 2016». Kulerammene og kalkulatorene viser at skal de drive god og kvalitetsmessig rusbehandling i 2016 uten økt tilskudd fra Helse Sør-Øst går de i underskudd. I praksis er man altså konkurs innen kort tid om dette resultatet blir stående.

Borgestadklinikken har i inneværende år 129 plasser fordelt på familiebehandling, utredning, plasser for gravide, unge i langtidsbehandling, kjønnsdelt behandling og mange avrusingsplasser. Som bruker- og pårørende representanter er vår oppgave  blant annet å varsle når vi mener at tjenestene for den gruppen vi representerer står i fare for å bli dårligere.

Den siste ukes utvikling i forhandlingene mellom Helse Sør-Øst RHF og Borgestadklinikken gir oss ikke mye håp for videreføring av kapasitet og faglig innhold i behandlingen på Borgestadklinikken. Med andre ord frykter vi at et sammenhengende tilbud innenfor TSB gjennom Borgestadklinikken risikerer å bli vesentlig svekket, og i noen fylker vil tjenestene ved en nedleggelse av Borgestadklinikken bli rasert. Det er også all grunn til å tro at dette vil kunne medføre tap av liv for brukere og mye lidelse for barn og voksne pårørende. Vi kan ikke som bruker- eller pårørenderepresentanter godta en reduksjon i antall sengeplasser eller at man reduserer faglig kvalitet i behandlingen!

For brukere og pårørende betyr det ikke så mye om det står Oslo Universitetssykehus, Kirkens Bymisjon, Blå Kors eller Arken på institusjonen vi får hjelp på. Det som er viktig er at vi tror på behandlingen vi skal motta, at vi kan være trygge på at de kan faget rus, og har erfaring på menneskers endringsprosesser.

Pr i dag og gjennom mange år har brukere trodd på Borgestadklinikken, derfor er det også ventelister på de fleste avdelinger. Noe av dette skyldes nok at Borgestadklinikken på mange måter har vært en foregangsinstitusjon på rusfeltet. Vi tror ikke vi hadde hatt en lovhjemmel som satte det ufødte barnets rett til et rusfritt svangerskap foran mors rett til å ruse seg uten Borgestadklinikkens tydelige engasjement på dette feltet. Vi hadde ikke hatt en russektor med et så tydelig pårørendeperspektiv, spesielt med tanke på barn og unge som pårørende. De fleste i rusfeltet kjenner godt til arbeidet Frid Hansen og Egil Nordlie har gjort for barn og pårørende. Uten dette arbeidet ville ikke barn, søsken, partnere og foreldre til rusavhengige hatt det fokuset eller et godt behandlingstilbud slik som rusfeltet i dag tilbyr.

Fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud og Vest- og Aust Agder er nok de som på kort sikt kommer til å merke en eventuell nedleggelse av Borgestadklinikkens tilbud mest. Ettersom fritt behandlingsvalg virkelig gjør seg gjeldende, vil en nedleggelse av Borgestadklinikken svekke det helhetlige behandlingstilbudet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) i Norge.

Som representanter for brukere og pårørende  vet vi hvor skoen trykker innenfor de fleste fylker. Vi tror vi med rimelig stor sikkerhet kan si at man i utgangspunktet har ganske store utfordringer innenfor de ulike helseforetakene (HF) som blir rammet av denne nedbyggingen. Vi vet at for eksempel brukerstyrte senger er noe man sliter med og få på plass, vi vet at ø-hjelpstilbudet til brukerne er for dårlig og vi vet at pårørende generelt ikke opplever seg godt ivaretatt. Dette vet jo de ulike HF også, derfor er de jo ganske tydelige på at de er redde for å miste det tilbudet som Borgestadklinikken har å tilby.

Brukere og pårørende er som regel opptatt av å ha en plan B, eller en kriseplan om ikke ting utvikler seg som planlagt. Derfor er spørsmålet i denne bloggen rettet til det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst: hva gjør dere om Borgestadklinikken forsvinner, og kan vi som brukere i TSB forvente at vi får den samme kvaliteten, kompetansen og kapasiteten i region sør 3 år frem i tid?

Som bruker- og pårørende representanter skulle vi ønske at Helse Sør-Øst fremover fokuserer mer på og få på plass det som ikke virker fremfor å legge ned det som virker. Hvis Helse Sør-Øst har en plan B vil vi mer enn gjerne vite om denne allerede nå!

 

Tommy Sjåfell er leder av Borgestadklinikkens Brukerråd. Marius Sjømæling leder organisasjonen Barn av rusmisbrukere ( BAR), og er også medlem i brukerrådet.

 

 

Av | 2016-11-25T13:14:49+00:00 30. november 2015|Ruspolitikk|Skriv en kommentar

Legg igjen en kommentar