Vi ønsker oss en barneminister som tar barneansvar på tvers av departementer. En barneminister som ser viktigheten av barnefokus både i spesialisthelsetjeneste og kommuner, i barnehage og skole, i helse og sosial. Våre overordna innspill var følgende:

DSC00516

Behandling av den voksne må innebære et forebyggende perspektiv for neste generasjons barn

Det må utvikles forskrifter, veiledere og retningslinjer for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB,) som sikrer et godt arbeid med barn som pårørende. Når voksne søker hjelp for sine misbruksproblemer må behandlingstiltakene i mye større grad integrere hjelp også til barnet utover lovens minstestandard om informasjon. Når foreldre søker hjelp for sine misbruksproblemer, så har barna lidd i mange år. Barn bør være en prioritert gruppe i TSB.

 

Utredning av tiltak knyttet til vern av det ufødte barnet

Det er behov for en endring av lovverket på flere områder for bedre vern av det ufødte barnet. Svangerskapsperioden får lite fokus; nettopp i svangerskapet kan en hindre at barnet påføres skade, en kan fremme tilknytning og en kan hjelpe de kommende foreldrene med å etablere et trygt hjem for barnet. Det er viktig å understreke at «barndommen starter i mammas mage».

 

Barneverntjenesten må ha et tydelig ansvar for undersøkelse og tiltak for gravide

Vi erfarer at det ikke er samme faglige fokus på graviditetsperiode som spebarnstid. Barneverntjenesten kan i dag bare innlede samarbeide med gravide hvis den gravide samtykker. Vi ønsker derfor velkommen en utredning om hvilke tiltak som kan iverksettes for i større grad verne det ufødte barn mot rus, vold, overgrep og annen skade. Barnevernet bør få som lovpålagt oppgave å etablere kontakt og samarbeid med gravide rusmiddelmisbrukere.

 

Barneverntjenesten bør være tverrfaglig sammensatt

Barneverntjenesten bør være tverrfaglig sammensatt; leger, psykologer, pedagoger og helsesøstre bør inn i barneverntjenesten. Barnevernet jobber tidvis med svært tunge og komplekse saker, og trenger en faglig bredt sammensatt tjeneste.

 

Forståelsen av rusmiddelmisbrukets konsekvenser for samspillet i familien og for barnets psykososiale helsetilstand må økes i barnevernet

Ulike typer belastninger hos voksne gir seg utslag på ulike måter hos barn. Barnevernet må ha grundig kunnskap om rus, tilknytning og samspill. Hvordan den voksnes symptomer virker inn på foreldre/barn-samspillet må ligge i bunn når vurdering av tiltak skal foretas. Mange barn blir altfor lenge i risikofylte omsorgsituasjoner.

 

Barnevernet må gis virkemidler til å sette inn tiltak selv om foreldrene ikke ønsker det

Mange barn lever under marginaliserte omsorgsbetingelser hvor barnevernet opplever at foreldre takker nei til tiltak – dette bør lovmessig endres.

 

Tidlig intervensjon er ikke nødvendigvis kortvarige intervensjoner

Lang tids oppfølging i det kommunale hjelpeapparatet er ofte nødvendig. Barnevernet burde følge disse sårbare familiene i mye lengre tid, og ikke avslutte saken så snart de ser at ting fungerer i et kortere tidsperspektiv.

 

Det må øremerkes midler til forebyggende barnevern

Det bør settes av midler som blir øremerket forebyggende barnevern, slik at det ikke blir opp til det enkelte barnevernskontor å velge hva og hvordan de prioriterer dette arbeidet. Det er et mål å flytte fokus fra behandling til forebygging og tidlig innsats. Det vil spare penger på sikt;  vi må heller forebygge barn enn å behandle syke ungdommer og voksne!