Pregnant woman
Det er veldig bra at politikerne vil prioritere de minste og mest sårbare. Men «Barndommen starter i mammas mage». Når mor bruker rus i svangerskapet kan hun påføre barnet skader som det må leve med resten av livet. Alvorlige konsentrasjonsproblemer og lærevansker kan vi ikke behandle bort.

Helsepersonell kjenner ikke til meldeplikten

Vi har et komplisert lovverk å forholde oss til når det gjelder det ufødte barns rett til vern for skade. Barnevernet kan bare sette i verk tiltak hvis det er i samarbeid med den gravide. Ansvar for oppfølging av den gravide er fordelt på forskjellige etater i de forskjellige kommunene. Det er gjort lite de siste årene fra sentralt hold for å klargjøre reglene. Siste rundskriv som handler om tiltak for gravide rusmiddelmisbrukere kom i 1995. Rundskrivet gir gode anbefalinger for samarbeid som ligger innenfor daværende lovs rammer. Men det er gjort mange lovendringer siden 1995, og rundskrivet er ikke justert. Jeg er jevnlig i kontakt med helsepersonell som ikke kjenner regler rundt meldeplikt når de følger opp gravide med alvorlig rusproblem. Jeg erfarer også at det i flere kommuner er uklart hvem som har hovedansvar for oppfølging av disse familiene. Konsekvensen kan bli at familiene det gjelder ikke får hjelp.Jo

Jordmor er viktig

Jordmor er en nøkkelperson i svangerskapsomsorgen. Det er mange kommuner som ikke prioriterer disse stillingene. Jeg kjenner til flere kommuner der jordmor kun har en liten stillingsbrøk, i kombinasjon med jobb i annen kommune eller på fødeavdeling. Det er ofte et dårlig utgangspunkt for å delta i tverrfaglig samarbeid og koordinere hjelp til den enkelte familie. Samtidig strever nyutdannede jordmødre med å få jobb.

Skal vi hjelpe barn i familier med rusproblemer må vi starte med å rydde i lover og regler slik at barnet i større grad kan få rett til vern mot skade allerede mens det er i mammas mage. Videre må det gjøres en jobb fra sentrale helsemyndigheter for å informere helsepersonell om reglene som gjelder.

Vi må styrke svangerskapsomsorgen slik at alle kommunene får plikt til å tilby tett oppfølging til gravide med rusproblemer allerede fra svangerskap er konstatert. Dette vil i flere saker bety tett oppfølging fra tverrfaglig gruppe, der jordmor er sentral. Det er en radikal endring som skal til for et kommende foreldrepar som er vant med et dagligliv styrt av avhengigheten. De trenger hjelp til å etablere andre daglige rutiner, etablere trygge hjem, bygge trygge nettverk, lære seg til å prioritere barnets behov fremfor egne osv. Det er en endringsprosess som vil ta år, men som de må få hjelp til å starte opp allerede i graviditet, både for at barnet ikke skal bli påført skade og for at barnet skal kunne komme hjem til et trygt hjem etter fødsel.

Barnets rett til oppfølging
Videre må barn som vi vet har vært eksponert for rus i svangerskapet få rett til særlig oppfølging helt fra fødsel. Det er vedtatt retningslinje som medfører at barn som har mor i LAR behandling får slikt tilbud. En slik retningslinje ønsker jeg meg også for barn eksponert for rusmidler – ikke som et tilbud som foreldrene kan si ja eller nei til, men som barnets rett!

Jeg ser at det er forslått flere nyttige prosjekter for bedre oppfølging av også gravide. Men la det ikke bli noen få prosjekter som kommer enkelte kommuner til gode! Vi trenger lover og rutiner som sikrer alle barn i alle kommuner vern allerede fra de er i mammas mage .