Foto fra jordmorkontrollKvinnene på Skjermet Enhet har store rusproblemer. De er hos oss fordi hjelpeapparatet og fylkesnemnda har vurdert det slik at de ikke klarer på egen hånd å holde seg rusfrie gjennom svangerskapet og at de dermed må være på en skjermet enhet til barnet er født.

Vår oppgave i følge § 10-3 i Lov om Helse og omsorgstjenester er å skjerme barnet i magen mot rus, og vi skal hjelpe kvinnen med hennes rusproblem og forberede henne på morsrollen.

Å være hjelper i møte med en gravid rusmisbruker på Skjermet Enhet handler om å være vitne til den gravides fortvilelse, sorg og smerte og å gå sammen med henne i dette smertefulle og uvisse, sier jordmor Sylvi på enheten. Hun er en av flere engasjerte medarbeidere der.

Jordmorrollen hos oss handler om å ivareta kvinnene i det som betegnes som risikosvangerskap. Kvinnene kan ha dårlig helsetilstand når de kommer til oss, både fysisk og psykisk, etter det som ofte er flere års tungt rusmisbruk. Kvinnene skal tas vare på og de skal forberedes til å føde et barn og det å bli mamma.

Midt i alle de vanskelige følelsene, bekymringer om rusen har skadet barnet, sinne, sorg og uvisshet om fremtiden- så skal jeg hjelpe den gravide kvinnen til å holde fokus på graviditeten og barnet som skal komme. Jeg bygger på den enkelte kvinnes ressurser og styrke som fremtidig mamma, forteller jordmoren.

Hun er opptatt av å hjelpe kvinnene til å knytte seg til barnet i magen, til tross for den vanskelige livssituasjonen. En god tilknytning er viktig for barnets utvikling og det er viktig for relasjonen mellom mor og barn. Det er krevende både for kvinnen og hjelperne å jobbe med tilknytning når det ofte er usikkert om mor skal ha omsorgen for barnet etter fødsel.

Jordmor Sylvi og de andre hjelperne på Skjermet Enhet har imponert meg med sin faglighet og med sin medmenneskelighet. De møter kvinnene med respekt, raushet, og ærlighet. Slik bygges det relasjoner som gjør det mulig for kvinnene, til tross for det mange kan tenke er en umulig livssituasjon, og bruke svangerskapet til noe positivt. For noen av dem blir dette deres livs viktigste vendepunkt- å bli en rusfri mamma for sitt barn og å klare å gi barnet god nok omsorg.

Som jordmor på rusinstitusjon har Sylvi en spesielt utfordrende oppgave: det fødes et barn, men det skal også fødes en mor.