De siste årene har vi her ved kompetansesenteret ved Borgestadklinikken vært opptatt av å spre kunnskap barn og unge som har fått en varig hjerneskade, fordi de har vært eksponert for alkohol i fosterlivet. En slik skade kalles for FASD, som står for Fetal Alcohol Spectrum Disorders.

Det er et betydelig antall både barn og voksne her i landet som lever med en funksjonshemming pga alkoholskade, og som ikke har fått diagnose og rett hjelp. Forsiktige anslag tyder på at det fødes 60 -180 barn i Norge årlig med slike skader. I løpet av 10 år er det 600-1800 barn, men få har fått diagnosen FASD.

De siste årenes kurs og seminarer i vår regi har ført til at vi har fått henvendelser fra foreldre og fra fosterforeldre, som mer enn noe annet ønsker et svar på om vanskelighetene deres barn har, kan skyldes alkoholeksponering i svangerskapet. De ønsker ikke en diagnose fordi barnet skal ha en «merkelapp», men flere har i årevis blitt sendt fra den ene hjelpeinstansen til den andre uten å ha fått svar på hva som er «galt». De lurer ofte på om det er de som foreldre som ikke er tålmodige nok, eller engasjerer seg på feil måte.

Barn med FASD har en hjerneskade som påvirker tenking, atferd og sosiale ferdigheter. En av de dyktige fagpersonene vi har med oss i våre seminarer om denne problematikken, sier hun har erfart at barna svinger veldig i dagsform. De kan være opplagte og se ut til å tilegne seg kunnskap og beskjeder i det ene øyeblikket, og i det neste øyeblikket er alt bort igjen. Det skaper både frustrasjon og forvirring i omgivelsene. De er ofte svært sensitive for inntrykk, og blir lett forstyrret og irritable. Barn med FASD sliter også med å forstå konsekvenser av handlinger, og det oppstår derfor ofte vanskelige situasjoner i lek og samvær med andre.

Noen av barna er adoptivbarn, og noen er fosterbarn. Da kan det være vanskelig å vite med sikkerhet om de ble eksponert for alkohol i fosterlivet, eller om problemene barnet har skyldes den tøffe starten de har hatt i livet. Hvis barnet har FASD er dette en varig skade som ikke kan repareres. Imidlertid kan kunnskap og innsikt i hvordan hjerneskaden påvirker barnet hjelpe familiene, barnet, skolen og andre rundt til å forstå barnets vanskeligheter og møte barnet med realistiske forventninger. Derfor er det viktig at fagfolk i spesialisthelsetjenester og i kommuner har mer kunnskap om FASD, hva dette er, og hvordan en skal gå fram i en utredning.

Denne uken er det Finnmark og Alta som får seminar-besøk. Sammen med dyktige fagfolk på feltet skal vi sette fokus på barn som er skadet av rus i svangerskapet. Rundt 90 personer er påmeldt. Jeg ser fram til en spennende seminardag med fokus på hva FASD er, og hvorfor en utredning er viktig. En grundig utredning og en eventuell diagnose kan hjelpe et barn med FASD til å bli forstått og akseptert med de muligheter og de begrensninger barnet har.